Отговори на сканди кръстословица №7, съставена от посетители на сайта


Лакарска
слушалка
Гълъбина
Състра-
дателност
С
Френски
моделиер
(Жоро)
Злина
(Жоро)
Д
Мярка за
мощност
(Жоро)
Най-дъл-
гата река
в света
(Цецо)
Н
Салонен
танц
(Надето)
Поема от
А. Возне-
сенски
(Жоро)
Руски
невро-
патолог
(Жоро)
Плетени
от трико
дрехи
(Надя)
О
Т
З
И
В
Ч И
В
О
С
Т
Поема от
Алфред
дьо Вини
(Виви)
 Е
Л О А Квантов
генератор
(Цецо)
Акадски
бог Жоро
Л
А З Е Р
Голям
сладкиш
с кръгла
форма
(Жоро)
 Т
О Р Т
А
Ходила на
хищник
(Жоро)
Жълта боя
(Надето)
Л
А П И
Наш хан
(ок.644-
700)
Гълъбина
О Глава на
католич.
църква
(Ани,
Дидо)
Призив,
зов
(Надето)
Орган на
обонянието
(Надето)
Наша пла-
нина Дидо
Н
О
С Католи-
чески
свещеник
(Виви)
Руски ав-
томобили
(Цецо,
Любо,
Виви)
К
А
С
П
А
Р
У Х Тел.повик
(Цецо)
Разказ от
Ал.Куприн
(Жоро)
 А
Л
О
Марка
натурални
сокове
(Дидо)
 К
А П И Отстъпка
в цената
на стока
(Цецо)
 Р
А
Б А Т
Марка
немски
авто-
мобили
(Надето)
 О
П Е Л Връх в
Средни
Родопи
(Виви)
 А
Л А Д А
Ловно
куче от
местна
порода
(Дидо)
 П
А Л А Ш Част от
жилищен
блок
(Жоро)
 Е
Т А Ж


сканди №7