направи си сканди, кръстословица от pepito93

Сканди, вариант 1


Испански
футб. тим

Част от
двигател
Шведска
вокална
група
Компютър-
на памет
Английски
изобрета-
тел на
парна
машина
Размекна-
та пръст
Съвкуп-
ност от
теми
Река и
езеро в
Турция
Река и
канал
край
Берлин
Река в
Северен
Кавказ,
приток
на Кубан
 
Наш ком-
позитор,
"Неда"
Руски
tv канал
Древно
име на
Япония
 
Немски
автобуси
Румънско
име за
Ивана
Тълкува-
тел на
събития
Изба Красиво
горско
животно
Френски
художник,
сценограф
Повест от
Ив. Вазов
Житна
култура
Автомо-
билно
състе-
зание
Френски
компо-
зитор
(1823-92)
 
Земедел-
ски имот
 
Река във
Франция,
приток
на Рона
 
Кипърска
полит.
партия
 
Римска
сребърна
монета
 
Река в
Турция
 

 Помощник: Изер, Леви, АКЕЛ, Роа, Рин   Отговори

линк към тази страница http://petiofi.narod.ru/skandi_n2.htmlЗапиши се