направи си сканди, отговори на кръстословица от pepito93

Сканди, вариант 1


Испански
футб. тим

Част от
двигател
В
Шведска
вокална
група
Компютър-
на памет
А
Английски
изобрета-
тел на
парна
машина
Размекна-
та пръст
К
Съвкуп-
ност от
теми
Река и
езеро в
Турция
Река и
канал
край
Берлин
К
А
Р
Б
У
Р А
Т
О
Р
Река в
Северен
Кавказ,
приток
на Кубан
 Л
А Б А Наш ком-
позитор,
"Неда"
Руски
tv канал
Л
Е В И
Древно
име на
Япония
 Я
М А Т
О
Немски
автобуси
Румънско
име за
Ивана
М
А Н
Тълкува-
тел на
събития
Д Изба Красиво
горско
животно
Френски
художник,
сценограф
Повест от
Ив. Вазов
Р
О
А Житна
култура
Автомо-
билно
състе-
зание
К
О
М
Е
Н
Т А Т
О
Р
Френски
компо-
зитор
(1823-92)
 Л
А Л О Земедел-
ски имот
 Н
И В А
Река във
Франция,
приток
на Рона
 И
З Е Р Кипърска
полит.
партия
 А
К Е Л
Римска
сребърна
монета
 Д
Е Н А Р Река в
Турция
 А
С И

 Помощник: Изер, Леви, АКЕЛ, Роа, Рин   Направи

линк към тази страница http://petiofi.narod.ru/skandi_n2.htmlЗапиши се