• Търсене

Сканди кръстословица с кодирана дума


Подроб-
ност
-----
Плувен
стил
Авторско
пояснение
в пиеса
-----
Вид сос
Кожа за
ботуши
-----
Френски
автомобил
Фен на
всичко
френско
-----
Политура
Елек-
тронен
клавишен
инстру-
мент
5
Пелерина
-----
Платно
за про-
жекции
1 4
Ездитно
животно
-----
Безвку-
сица
2
Новоро-
дено дете
-----
Асо
(разг.)
Муз. нота
-----
Японска
мярка за
дължина
Държава
в близкия
изток

Ямка
3 6

С помощта на сините цифрички ще получите фамилията на американски зъболекар (1819-1868). През 1846 г. заедно с Томас Джаксън, химик и лекар, първи използва серен етер като упойка. Процесът е патентован и популяризиран.

Уилям
1 2 3 4 5 6Тематично сканди
Народни будители
олимпийско сканди
Олимпийско сканди